Indskrivelse

Når en ung skal indskrives hos Take Care, rettes telefonisk henvendelse til Bunyamin I. på 21 85 74 93 eller på mail: info@takecare.dk

Der forventes fremsendelse af informationsmateriale, anbringelseskontrakt, materiale fra samarbejdspartnere, f. eks. skoler, psykologer, specifikke ønsker om fritidstilbud o. lign. Der henvises desuden til www.tilbudsportalen.dk for yderlige oplysninger, aktuelle priser, osv.

Før visitationsmøde skal der være fremsendt visitationsmateriale

Relevante sagsakter, beskrivelser og undersøgelser af den unge, f.eks. observations-/udskrivningsmateriale fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk sygehus, diverse psykologisk - og neuropsykologisk undersøgelse, samt en social Handleplan. Med udgangspunkt i en grundig socialfaglig gennemgang og vurdering af den unges særlige behov, forudsætninger og resurser til at gennemgå en faglig og personlig udvikling. Vil ”Take Care” tage stilling til om opgaven er noget vi ser os i stand til at løse. Desuden foretages der en vurdering af i hvor høj grad, den enkelte unge passer ind i den øvrige ungegruppe.

Forvisitationsmøde

Vurderes det, efter gennemlæsning af sagsakter på den unge, at det er en opgave Take Care kan løse, afholdes der almindeligvis møde med den anbringende myndighed.

Visitationsmøde

Når der er enighed om, at Take Care kan være det rigtige sted for den unge, aftales visitationsmøde.

I visitationsmødet deltager den unge, forældrene, anbringende myndigheder, ledere og kontaktperson fra Take Care, eventuelt tidligere kontaktpersoner, psykologer osv.

Beslutning

Der aftales gensidig betænkningstid før den unge og forældrene træffer endelig beslutning. Den unge og forældrene er altid velkomne til at kontakte Take Care i betænkningstiden, for yderligere information og afklaring. Anbringelseskontrakten skal være underskrevet af alle parter og skolegangen være aftalt og godkendt før indflytningen.